Contact
Pooja

Prasanna Vaibhava Lakshmi vrata for Goddess Mahalakshmi

Sairam friends,

My Sai friend Sunitha didi contributed this wonderful sacred Prasanna Vaibhava lakshmi Vrata which is a pooja for Goddess Mahalakshmi.

You can visit SaiMahalakshmi.com for more Mahalakshmi Pooja and Mahalakshmi Mantra.

Vaibhava Lakshmi Pooja for Goddess Mahalakshmi

Vaibhava Lakshmi Pooja for Goddess Mahalakshmi

Om sai ram

I have performed this pooja many times and reaped benefits.i have been doing every Friday as a routine. You have to plan for either 8 Fridays or 16 Fridays, preferably consecutively (skip during periods) the pooja is done on Friday evenings and can be done by both men and women. But please note that you should not stop puja until you fulfill your wish.

PRASANNA VAIBHAVA LAKSHMI VRATHA

Puja vidhan:
*** Wash face, hands and legs prior puja and apply kumkum (sindoor) on your forehead.

1. Vaibhav Lakshmi puja has to be performed every Friday evening
between 5:30 to 6:30 pm.

2. Clean the pooja area and do the rangoli (given in the book) or make a colored photocopy of rangoli and use the same.

3. in front of Vibhava Lakshmi’s photo, keep the Kalash (thali filled with rice and a bowl of water where any gold ornament immersed in it.) put haldi, kumkum and sandal powder into the Kalash, and treat this as Gajalakshmi sanidhya and offer/pray do puja with insense stick and so on.

NOTE: those who cant afford to use gold ornament can replace with silver coin or idol of Gajalakshmi.
4. when you end this puja, please share the prasadam (which you have made) as maha naivedya with the family members.
Please see the following ingredients are kept ready for puja.

Mantrakshathe (akshatha consists of raw rice haldi and kumkum).
A bowl half filled with water,
Gajje vastra (made of cotton haldi and kumkum)
Kapoor (camphor) for arti or even bathis (three, five or nine) dipped in ghee would do.

4. Please see that puja items are kept on the floor close to your feet.

5. Do remember to pray SRI MANN. NARAYAN AND THEN DO LAKSHMI PUJA.

SRI VAIBHAVA LAKSHMI PUJA VIDHANA

Shuklam baradaram vishnum shashi varnam chaturbhujam
Prasannavadhanam dhyayeth sarva vignopa shanthaye.

(Join your hands and pray to god)

SRI MANN NARAYANA SMARANE

Keshavaya namaha , Sankarshanaya namaha
Narayanaya namaha Vasudevaya namaha
Madhavaya namaha Pradyumnaya namaha
Govindaya namaha Aniruddhaya namaha
Vishnuve namaha Purushothamaya namaha
Madhusudhanaya namaha Adhokshajaya namaha
Trivikramaya namaha Narasimhaya namaha
Vamanaya namaha Achuthaya namaha
Sridharaya namaha Janardhanya namaha
Hashikeshaya namaha Upendraya namaha
Padmanabhaya namaha Haraye namaha
Damodaraya namaha Sri Krishnaya namaha

Sri Mann MahaGanadhiptaye namaha| Ishtadevathabhyo namaha|
Kuladevathabhyo namaha| Sarvebhyo devebhyo namaha|

Shantirastu | Pushtirastu | Avignamastu ||

(Chant the below mantra and do ganta nada)

Aagamarthantu devanam gamanarthantu rakshasam|
Kurughantavaram thatra devathahvan lanchana||

Do sankalpa (hold few grains of akshata (mantrakshathe)

Shubhe shobhane muhoorthe | aadya brahmanaha|
Dvitheeya parardhe | sri shwethavarakalve | vaivaswathamanvantare |
Kaliyuge | bharathavarshe | bhartah khande| jamboo dweepe dandakaranye
Godavaryaha | dakshine teere | shalivahana shake | bhaudhavathare |
Sri rama kshetre | Chandra maanena prabhavadi shrashti samvatsaranam
Madhye… samvatsarasya….. aayane .. rutav… maase.. pakshe… thithav …
Vasare… nakshatre aevam guna visheshena vishishtayam shubha thithav
Sri Prasanna Vaibhava Lakshmi Vratamaham Karishye||

(leave the akshatha and water on a tali)

Kalasha puja:

Gangecha yamune chaiva godavari saraswati |
Narmade sindhu kaveri jalesmine sannidhim kuro ||

(Offer puja to kalash, and sprinkle the water on your head and on god.)

Tatradav nirvighnatha sidhyartham Sri Mann Maha Ganapati pujam karishye

(Offer puja to Lord ganapati with haldi and kumkum)
Vakratunda mahakaya kotisurya samaprabha |
Nirvighnam kurume devo sarva karyeshu sarvadha ||

Sri Vaibhava Lakshmi Dhyanam

Yasaa padmasanstha vipulakati padmapatrayatakshi |
Gambhiraa varthanabhistanabhara namitha shubrvatrothariya |
Laksmi dirvairgajendrai manigana kachitha vaasitaa hemakumbhai |
Nityam saa padmahastaa mama vasatu gruhe sarva mangalya yuktaa||

(Pray to god with joined hands and offer flower and akshatha)

Sarva mangala mangalye shive sarvartha sadhike |
Sharanye tryambake devi narayanae namosthuthe ||

Avahayami | aasanam samarpayami |
Arghya – paadya – aachamana – snana – vastra – akshatam samarpayami ||

(Thinking that we have done shoda shopachara puja in detail – offer flower and akshatha)

Pray with joined hands

Vande lakshmi parashivamayim shudha jaambhunadabham |
Tejo ropaam kanakavasanaa sarvabhushejwalangii |
Bijaapooram kanaka kalasham hemapadmam daddanam |
Aadhyam shakti sakala jananeem Vishnu namanka sansthaam ||

(pray- Offer flower, akshatha and gajje vastra to god)

Sri Vaibhava Laksmae namaha | Gandham samarpayami |
Sri Vaibhava Laksmae namaha | Haridra kumkuma samarpayami |
Sri Vaibhava Laksmae namaha | Akshatham samarpayami |
Sri Vaibhava Laksmae namaha | Nanavidha parimala dravyani samrpayami |

Mantra Puja: (join hands and pray)

Hiranyavarnam harinaem suvarna rajatasrajam |
Chandram hiranmayim lakshmeem jathavedoma aavaha ||

(Sri sukta pujam samarpayami)

(Dhupa – Deepa – Nivedyadi Samastharajopachara purja samarpayami)

Offer flower akshata and do namaskar

Sri Siddha Lakshmi Stotram

Sridevi pratama Prokta dvithiya Amrutodbhava |
Truthiya Kamaldevi chatirthi lokasundari ||

Panchami vishnupatni cha shasti Bhuvanathraya |
Saptamithu Vararoha ashtami Devikaa ||

Sarangapane navami,dashami Harivallabha |
Ekadashi Mahalakshmi dwadashi Lokapujitha||

Idum mantratmakam stotram yaha pateth cha suchinnaraha |
Tasma sarvani karyani sidantyeva na samshayaha||

(Offer sweet as naivedya after sprinkling the kalshodaka water)

SRI MAHALAKSMI ASHTOTHARA SHATANAMAVALIHI PUJA

(Offer puja with untied flowers)

Om Prakruthyai namaha
Om Vikruthyai namaha
Om Vidyayai namaha
Om Sarvabhutahitpradayai namaha
Om Shradhayai namaha

Om Vibhutarai namaha
Om Surabhai namaha
Om paramatmikayai namaha
Om Vache namaha
Om Padmalayai namaha

Om padmayai namaha
Om Shuchayai namaha
Om Sudhayai namaha
Om Swaahayai namaha

Om Swadayai namaha
Om Dhanyai namaha
Om Hiranmayai namaha
Om Lakshme namaha
Om Nityapushtayai namaha

Om Vibhavaryai namaha
Om Adityai namaha
Om Dityai namaha
Om Deeptayai namaha
Om Vasudhayai namaha

Om Vasudharinai namaha
Om Kamalai namaha
Om Kantayai namaha
Om Kamakshyai namaha
Om Krodhasambhavayai namaha

Om Anugrahapradayai namaha
Om Bhuddheyai namaha
Om Anaghayai namaha
Om Harivallabhayai namaha
Om Ashokayai namaha

Om Amrutayai namaha
Om deeptayai namaha
Om lokashokavinashinai namaha
Om Dharmanilayayi namaha
Om Karunayai namaha
Om Lokamatre namaha

Om padmapriyai namaha
Om Padmahastayai namaha
Om Padmakshai namaha
Om Padmasundarai namaha
Om Padmodbhavayai namaha

Om Padmamukhai namaha
Om Padmanabhapriyayai namaha
Om Ramyayai namaha
Om Padmamaladharayai namaha
Om Devai namaha

Om Padminyai namaha
Om Padmagandhinyai namaha
Om Punyagandhayai namaha
Om Suprasannayai namaha
Om Prasadabhimukhai namaha

Om Prabhayai namaha
Om Chandravadanayai namaha
Om Chandrayai namaha
Om Chandrasahodarai namaha
Om Chaturbhujayai namaha

Om Chandrarupayai namaha
Om Indirayai namaha
Om Indusheetalayai namaha
Om Aahladajananyai namaha
Om Pushtai namaha

Om Shivayai namaha
OM Shivakarai namaha
Om Satyai namaha
Om Vimalayai namaha
Om Vishwajananyai namaha

Om Tushtai namaha
Om Daridrya Nashinyai namaha
Om Peetapushkarinyai namaha
Om Shantayai namaha
Om Shuklamalyabarayai namaha
Om Shriyai namaha

Om Bhaskarai namaha
Om Bilvanilayayai namaha
Om Vararohayai namaha
Om Yashasvinyai namaha
Om Vasundarayai namaha

Om Udarangayai namaha
Om Harinai namaha
Om Hemamalinai namaha
Om Dhanadhanyakaryai namaha
Om Sidhayai namaha

Om Strainasoumyayai namaha
Om Shubhapradayai namaha
Om Nrupaveshmagatanandayai namaha
Om Varalakshmai namaha
Om Vasupradayai namaha

Om Shubhayai namaha
Om Hiranyaprakarayai namaha
Om Samudratanayayai namaha
Om Jayayai namaha
Om Mangaladevai namaha

Om Vishnuvakshastalastitayai namaha
Om Vishnupatai namaha
Om Prasannakshai namaha
Om Narayanasamshritayai namaha
Om Daaridradwamshinai namaha
Om Devyai namaha

Om Sarvopdravnivaranai namaha
Om Navadurgayai namaha
Om Mahakaalyai namaha
Om Brahma Vishnu Shivatmakayai namaha
Om trikalagnanasampannayai namaha
Om Bhuvaneshwarai namaha

(sri mahalakshmi ashtothara shatanamavali pujam samrapayami)
Do namaskar chanting the above words.

NAMASKAR: (hold flower and akshata in your hands and pray)

Yaraktambhujavasini vilasini chandamshu tejaswini |
Aarakta rudhirambara hasaki ya sri manohladini |
Ya raktnakara manthanath pragatita vishnoshcha yagehini |
Samam patu manorama bhagawathi laksmishcha padmashubha |

(Do sashtanga namaskar after chanting the above mantra)

Mahalaksmecha Vidmahe Vishnupathaicha Dheemahi |
Tanno Lakshmi Prachodayath ||

Praying so

Anaya pujaya bhagawati vaibhava laksmi |
Priyatam preta varada bhavatu ||

||Sri Lakshmi Narayana prasada siddhirastu ||

(Offer akshata and water in argya patra or container to goddess Lakshmi )

PUNAHA PUJA:

Devi dehi param gnanam devi dehi param sukham |
Dhanam dehi yasho dehi kamam mokshancha dehi me ||

(Chant the above mantra, offer akshata and do 5 times pradakshina namsakar and end the puja with mahamangalarati and arati)

|| Madhye madhye – swara – varna mantra – tantra – roopa – dosha
Prayaschitartam namtraya japamaham karishye ||

Achythaya namaha | Anantaya namaha | Govindaya namaha | (chant 3 times)

||Sri Prasanna Vaivhava Lakshmi Mahime||

Jaganmate yada sri deviya ananta kalyana rupagalalli vaibhava lakshmi rupavu ondu. Thanna eda bala galalli sampatdyotakavada gajagalinda devi sevithalagiddale. Aakeya aralida tavareya mele sukhasinlagidhale. Chaturbhujagalinda shobhisuva maatheya Melina eradu hastagalalli aralida tavare hugalannu bhakti shradhe gala sanketavagi darisidhale. Kelabhagad eradu hastagalinda bhaktarige balahastadinda apara dhana sampatannu eda hastadinda abhayavannu needi anugrahisutiddaale.

Vaibhava lakshmiya mahime aparavadaddu. Anadi kaladindalu aake yannu bhakti yinda pujisida halavaru bhaktaru sakala soubhaghya sampattugalannu padedu iha para sukhagalannu galisi dhanyaraagiddaare.

Ashta lakshmi endu entu rupa galinda bhaktarannu ashtaishwarya galinda
Harasuva karunamayi yada yee jaganmate yannu tappade aaradhisabeku.
Lakshmiya krupe illade narayana na krupeyu illa. Makkalu modalu thayi yannu more hoegu vante navu aake yannu “o jaganmate anathanu sakala daaridrya galindalu balaluthiruva nannannu sarvatha salahu. Ninna krupe yindale jeevanadalli entu bagheya ai siriyannu padeyalu sadhyavagide. Ninna paramanugrahavidhare tirukanu srimanta naga balla” endu bhakti yinda prarthisona.

Sri, Padma, kamala, mukunda mahishi, trilokeshwari, maa, ksheerabhsuta,
Virncha janani, vidya, sarojasana, sarvabheeshta phalaprada emba hanneradu 12 punyakara namagalannu prataha kaladalli yaaru patisuvaro avaru ellaa bhageya abheeshta galannu padeyutare.

Adi lakshmi, Santana lakshmi, gaja lakshmi, Dhana lakshmi, Dhaanya lakshmi, Vijaya lakshmi, Dhairya lakshmi, Maha lakshmi, emba entu rupagalinda nambida bhaktarannu salahuthiruva mahathaye! Ninage ananta-ananta namaskaragalu endu bedona. Sarva sughanda roopini lakshmi yannu (haalu, mosaru, tulasi, parimala, dravya galinda) dhana dhaanya Galalli sada nelasiruva mahalkshmi yannu bhakti inda krutagnate inda namsakarisabeku. Ahara dalli lakshmi yu sada nelasirutale. Adannu endendigu navu tiraskara dinda kanabaradu. Kopa, asamadhana, dukha dinda, aharavannu sweekarisidare lakshmiyu namage oliyalaralu. Heegiruvaga maathe Vaibhava Laksmi yu thanna krupa katakshavannu namma mele beeruvudu nishchaya vagide.

Narada, parashara, Bhrugu, Agastai, muntada maha mahimaru aake yannu pujisi dhanya radaru sri deviyu tannannu nambida bhaktarannu endendigu kai biduvudilla. Heegiruvaga Vaibhava lakshmi yannu tappade prati shukravara saralavagi yaadaroo pujisi dhanyaraagona.

Here are some evidences where plenty suhagans have fulfilled their wishes by doing this puja.

A husband from Bangalore tried visa to the U S and his visa got rejected 4 times then his wife did vaibhav lakshmi vrat and within eight weeks of puja her husband got visa and flew t to the US and today he is the head of that branch in Uttara Khand.

With Vaibhav Lakshmi’s grace just within two weeks of puja her husband got RS. 2000/- unknowingly and her son got a job.

A man who was ailing with a disease and had lost hopes of living – his wife did this vrat and he was cured with simple treatment.
There are plenty to share,

rangoli painting for vaibav lakshmi pooja

Rangoli for vaibav lakshmi vrata

Heege sakala manorathagallannu puraisuva sirideviaya vaibhava lakshmiyagi nambi pujisuva bhaktarige kamadhenu kalpavruksha dante bedida phala galannu needuthiddale.
Padmapuranoktiyante yava maneyalli athithi galige yata shakti satkara nadeyuvudo, piturkarya, devatha puje sada sathya vanne heluvudu, nudidante nadeyuvudu, go rakshane, dhaanya sangraha, kalaha villada stala, patiyodane hondikondu vaimanasya villade sada hasanmukhi yada gruhini iruthaleyo alli lakshmi badravagi nelesutale. Yee mathu swayam lakshmideviya pathiyada sri mann Narayana ne heliddagide.

Inthaha mahimanvithalu parama karunaa moorthiyu aada sri hariya priye yada vaibhava lakshmi puje yinda bhaktarellaru kruthartha ragi.
Sukha saubhagya, mangalya, sampathugalannu, padedu, dhanyaraguthare emballige, vaibhava lakshmiya mahimeyu sampoorna vayithu.

Vaibhava Lakshmi ARATI SONG:

Arati brlsgire vaibhava lakshmige | mangala mahathayi sri devige |
Chinnada harivanadalli okuli ittu arati belagire sri lakshmige ||
Mandiradolu dhana dhaanya daisiri irali|

Mane mandigella sukha soubhaghya barali |
Sri mandhara dhara krishnana ramaniyu bandilli arati sweekarisali ||
Jaya jaya venniri jaya lakshmige jaya jaya venniri vaibhava lakshmige |
Bhaya vella doora vagi jaya sigalemegendu |
Arati belagire sri Vaibhava lakumige||

Join your hands and pray-

Devi dehi param gnanam devi dehi param sukham |
Devi dehi yasho dehi mangalyam dehi me shubhe ||

||Vaibhava lakshmi devyai naivedyam samarpayami ||
Offer naivedya to goddess lakshmi.

Padmasane padmakare sarva lokaika pujita |
Narayana priye devi supreethabava sarvadaa||

Wear flower from vaibhava lakshmi kalash as Prasad and give other suhagans also.

BADHRAM – SUBHAM – MANGALAM

This puja has to be performed till one’s wish is fulfilled.

For naivedya (prasadam) you can offer
1. Kheer (made out of Vermicelli as goddess lakshmi like this a lot.)
2. Sweet pongal (made of rice, green dal, sugar/jaggery, ghee, milk)
3. sajjige (sooji ka halwa)
4. Fried gram, sugar, dry coconut grated and ground together.
5. bananas, chopped, mixed with coconut and sugar.
6. Any other sweet dish which you know- can be made.

Once your wish is fulfilled then
Please invite atleast 8 suhagans and give them sindoor/haldi/bangles/beetle leaves/ beetle nut/ coconut/ banana or any fruit. And if possible coins, and vaibhav lakshmi vrat book to each one of them.
While you give them these please chant this mantra-

Devi dehi param gnanam devi dehi param sukham|
Dhanam dehi yasho dehi kamam mokshancha dehi meh||

|| SRI VAIBHAVA LAKSHMI PRASADA SIDDHIRASTU||

Om Sainathaya Namaha

Hope you love this Pooja friends. I myself have not done this Pooja and love to spread this Pooja details to all Devotees who love Goddess Mahalakshmi.

May Sai Mahalakshmi bless Sunitha didi and her family for contributing this Pooja .

Om sainathaya namaha

C.Venkatraman

29:11:2009

I have one request i forgot to add- who ever does this puja has to put a red rose(preferably) or any red flower and the gold ornament or idol of goddess lakshmi- in the bowl of water and place the rangoli under the kalash if they are using photocopy of rangoli or do the rangoli and then place kalash on it.

Mahalakshmi Sahasranamam :

This is for devotees of Goddess Mahalakshmi who can listen to the mantra on day to day basis

You can download the Mahalakshmi Sahasranamam , 1008 sacred names of Goddess Mahalakshmi in the link below

Mahalakshmi Sahasranamam – 1008 sacred names of Goddess Mahalaxmi devi

Sai Ki jai

Contribute to StarSai

About the author

venkatraman

99 Comments

 • Sairam Arti,
  Doing any puja be it a Govaranna lakshmi Vratha or Vaibhava lakshmi vratha Goddess/god are one so Please continue this Vrata with shradha saburi and patience. Goddess lakshmi will bless you to succeed in this journey.
  Where do you stay?
  Are you working? Have your parents okay and supporting you with this decision?
  Read Sai kasht Nivaran mantra in addition to the Govaranna vratha- this will help.
  If you don’t have one please write to this email id – suni.s1512@gmail.com
  Goddess Lakshmi bless you and fulfill your wish.

  Sairam
  Suntiha

 • jai maa vaibhav laxmi maa jai ho jai ho apki sada hi jai ho.
  maa aap jaise sheela par parsan hui vaise sab par parsan hona ,sabka klyan karna,
  aapka vaibhav laxmi vart jo kare uski sab manokamana puri karna.meri bhi suno maa ,sabki
  suno maa,meri manokamna puri karo maa.
  jai maa mahalaxmi,jai maa vaibhav laxmi……………………………………………………………………………….!

 • Hello, i m 8 months pregnant, can i start this vrat now? What if unexpectedly i have to leave this vrat( due to health reasins) is it ok?

 • thank s alot for giving full information about lakksmi pooja and performing pooja method to all…

 • MAA KI SADA HI JAI HO …MAA APNE BACHON PE HMESA KRIPA KRTI HAI,MAA VAIBHV LAXMI APNE SBHI SACCHE BHAKTO KI MANOKAMNA PURA KRTI H,MAI V MAA KI PURI LIFE UPASANA KRNA CHAHTI HU, SO I ALWAYS KEEPS MAA VAIBHAV LAXMI VARTA,ITS AMAJING REALLY………… MAA MERE SIR PE HUMESA APNA HAATH RKHNA.JAI MAA VAIBHAV LAXMI………………………………………….

 • Thank you for sharing such a wonderful pooja details, I wanted to know if we start this pooa is it necessary that the pooja has to be one strech 8 weeks their would be days we could miss out due to normal women problem. and also wanted to know we have to do this pooja at the same place where we start. If in case we cannot do the pooja in same can we do the pooja in another location time.

  Do be free , Mine is a Love marriage and have married a inter religion guy, My husband supports me to follow my things but my in laws do like me following my pooja, So i usually do the pooja in the pooja room when my in ;aws are not their, when they visit us i usually shift all my god idols to my room cupboard .

  This is the reason i wanted to know if we need to do in the same place were we start.

  Kindly let me know as i want to do this pooja, Have got some problems going on In my life. I have hope it would get resolved by this pooja.

  looking forward to your replies.

 • hi
  can any one suggest me like can I take nonveg while performing thevaibhavalakshmi pooja

  apart from Fridays

 • HI,

  Sunitha dhi

  I have gone through all of ur sujjestions .its really too great to have somebody like you to

  guide for the new ones.i have a doubt as well i am performing this vaibhavalakshmi puja

  i have taken oath for doing this for 9 weeks but as of some problem i thought of doing it only 4 weeks

  can i do that .there is no other way so that i am thinking like that.and while distributing the vaibhava lakshmi

  books some body told me that i need to distribute 8 books atleast.but i found only 3 people who agreed to take the books.keeping all this in mind i am bit worried.can you please help me in this.seeking for your reply

  thanku soo much

  Silpa

 • Silpa,

  Sairam, Sorry for the late reply,
  As you may be aware Goddess Lakshmi is in 8 form hence I request you to continue for the said weeks. It also seems like you have concluded the puja – Please restart the puja for 9 weeks and then distribute to 8 suhagans – 1 book, 4 bangles, Turmeric and kumkum packet, flower, coconut, fruit (If you find difficult to arrange for 8 coconuts then omit this but please distribute the rest.)

  Please stick to the oath taken by you.
  BEST
  Sunitha

 • Veni,
  Sai ram,
  You have mentioned that your in laws like you doing Puja. If it is a typing error then ….
  Please keep in mind while shifting to a different place – Puja place should be elevated few feet from the floor by placing a Peeta or table. See that puja ingredients are also at the same height and they are in your walk way.

  AS YOU HAVE MENTIONED YOU CAN CONTINUE TO DO PUJA IN THE CUP BOARD:)
  During Chums Please avoid doing Puja as it is common to all women.

  WISH YOU ALL THE SUCCESS AND LET GODDESS VAIBHAVA LAKSHMI WAR OFF YOUR PROBLEMS AND BLESS YOU WITH ENDLESS HAPPINESS, LOVE AND AFFECTION WITHIN YOUR FAMILY AND OTHEWISE.

  Please feel free to write to me to suni.s1512@gmail.com
  BEST
  Sunitha

 • Hey maa aap jaise sheela par prasan hui waise hi aapka vrat karne wale sab par prasan hona, sabko sukhi karna, hey mai meri bi manokamna puri karo hum sabka kalyan karo, meri pati ki sehat achi karo Jai vaibhav laxmi maa …Jai Dhan Laxmi maa, Apki mahima aprampar he…Apne mujhe kabi nirash nai kiya hey maa meri manokamna puri karo mere pati ko ache sehat do..

 • Sai Ram Pramod,

  To answer your question – Is it necessary to do such long rituals?

  There are may reasons- I would like to mention one thing here-

  Be it a Puja, chanting, meditation etc. all these Shradha, Bhakti, Saburi (Patience)

  If these three are followed – it is fruitful. Some times our Karma is so strong – we feel that nothing is working or helping, We tend to choose alternatives.

  Sairam

 • Sairam Manju,

  There is no restriction of food during puja. The only thing you need to avoid is nov vegetarian food.

  Sunitha

 • Hi,

  Reading this pooja vidhan is really helpful for us to follow… but since iam working.. will be reaching home by 7.. can i do it after that… as said above this pooja has to be done b/w 530-630pm..please suggest.

  Chaitra

 • jai ma vaibhav laxmi ma jai ho jai ho apki Sada hi jai ho.
  ma aap jaise Sheela par prasann Hui vaise sab par prasann hona ,sabka kalyan Karna,
  aapka vaibhav laxmi Brat Jo kare u ski sab manokamana purl Karna.meri bhi suno ma ,sabki
  suno ma,meri manokamna puri karo ma.
  jai ma mahalaxmi,jai ma vaibhav laxmi……

  Akhilesh Mishra

 • Hi,
  I have one question, is Prasanna Vaibhava Laxmi puja and Vaibhava Laxmi puja the same thing or the different????? I have heard about either 11 or 21 weeks vrat for Vaibhava Laxmi but here you are saying 8 weeks so i am little bit confused. Can you please clarify my confusion

  Thank you
  Astha

 • Hi Di,

  How are you.. i am good. with all your help and blessing of goddess vaibhav laxmi, i have starated my puja and took sankalp for 8 weeks and i have completed 7 weeks need your advice.

  As per pooja condition we should do pooja till our wish is fulfilled, since i have completed 7 weeks my wish is not yet fulfilled. pls suggest me when and how should i do udyapan. should i go ahead and do it next week as per sankalp taken was for 8 weeks or i can do udyapan anytime after 8 weeks after wish is fulfilled and should i continue fasting as well. I am very confused and tensed because i am very scared while doing puja which i never did it before.

  I dnot know how to say, i am feeling that ma is not happy with me, for the past 2 weeks i feeling that i am better than others or some odd feelings, may be i am feeling proudish (i am not proudish) or these are my illussions (told you to share my feelings.. sorry if i said something wrong).

  waiting for your earlier reply.

  Thanks
  Manju

 • hi,

  i just want t know that can we have salt 2 times while performing the vrat ?? when i started the vrat my health was fine but after performing 2 varts my health is not fine. i got very weak and cant avoid food. i am a working woman so not be able to fast for the whole day or have only fruits or milk…..please help me out…

 • i need help he ma me bahut pareshane me hu humare pass koi income of source nahi he humare finicial sacrifice kar rahi please aap humare ghar aa jao

 • I will love to start the fasting for 11 fridays only problems I live in UK and I don’t know many married woman the last day of the vrat I need to have 8 women to complete the vrat. How can i do and exactly what ingredients i will need to perform the pooja. Please help as I am very unhappy at moments with lots of problems.

 • sairam
  i did vaibhav lakshmi vrat for 11 fridays and also did my udyapan for a particular wish,but my wish has not been fulfilled yet.i am feeling nervous,is goddess lakshmi annoyed with me?what do i do now.how do i pray to laksmi devi so that my wish is fulfilled.do i need to start vrat again,or normal lakshmi puja on every friday will fulfill my wish.pleasr guide.
  rumi

 • Sairam Chaitra,

  Apologise for late reply,

  Anything you do with positive thinking will be a success please mark this and start the puja at your convenience.

  Any puja done with shradha saburi and patience – you will yield the fruit.

  Sai ram

 • jai maa vaibhav lakshmi……………….apne sabki manokamna puri ki hai maa………….humesha mera sath dya hai………mujhe apke ashirwad ki jarurat hai maa…………mujhpe apni dayadrishti dalo maa……….Meri khushiyan mujhe lauta do maa………..Meri khushiyan mujhe dedo maa…………

 • I am dng this pooja if ma..this time I completed my 8 pooja and invited 8 ladies and did dhana krama..after every thing was done..my son 1 and half year old
  .pulled the kalash coconut fell and little water spilt..iam very upset of this..I am glng tat maa dint like my pooha..or something wrong went in my pooja..pls help me…is thus a vad sign..very much disturbed

 • shruthi – water spilled from Kalash is Blessings from Ma Lakshmi!! I see this as a very good sign. good luck.

 • Hello,
  My sister and amma both want to do puja together on friday.. How they should complete the udyapan together.
  What should be the process please do reply. Urgent

 • Hi Sairam
  I am considering to start the vrat after reading all the comments and puja vidhanam, before I start I want to clarify few things :
  1. i know that I can start on any friday, but do we keep the kalash and pooja mandap/arrangemtents for the whole period of puja weeks, that means if I perform pooja for 11 weeks, do I leave the decoration and arrangements for 11 weeks, or start every week with the same arrangement?
  2. If I start do I continue it every year?

 • Sai ram,

  Yes you could start the puja on any Fridays, Kalash, decoration is done only on the day of Puja and this can be removed the next day.

  It is up to ones wish whether to do this puja regularly or stop once the wish is fulfilled.

  All the best,

  Sunitha

 • Sairam Asha,

  Hmmmm,

  If one or more wishes to do puja together in a house then only one Kalash must be kept and the puja to be done together.

  But arti can be done together.
  Udhyapan can be followed one after the other.

  Good luck

  Sunitha

 • Shruti Sairam,

  Infants/babies are themselves equal to god hence there should not be any such fear.

  All these beliefs are superstitious belief.

  One should think positive of what so ever happens then the bad omen has no room to enter in ones life.

  Sairam

  Sunitha

 • sri vaibhavalaxmi namaha.. 1st nenu 4weeks pooja cheyalanukunna, tarvatha 8weeks vratahm cheyalanukunnanu, but 4weeks kagane udyapana echanu konni karanala valana 8weeks cheyalekapoyanu, ithe evry friday fastng untunnanu, nw am dng job, hostel lo untu job chesthunnanu, so nenu malli vratham start cheyalekapothunnanu chala worried ga undi, plz sugest me,kani evry friday nd naku velunnapudu vaibhavalaxmi sthothram,ashtottarashathanamali chaduvukuntunna.

 • Sairam Kavita,

  Vaihava lakshmi vrata – rondu prakaranga cheyocchu,

  1. yemi korika ledu uttha puja cheyalannukunte – 8 weeks chesi udyapana cheyocchu.

  2. Mee korika theere varku meeru yee vratanni cheyals vastundi. – Lakshmi krupa unte mee korika – 8 weeks munde mee pani aayi pothundi. Leka pothe 16 weeks varku ayyaledu.

  Meeru Hostollo room share chestara – Hindu valle unte or mee hostel mates ki yemi tondara ledu ante – East facing okka corner lo – Kalsaham Petti daan mundra Ganesha vigraha petti puja cheyocchu.

  Nenu Yee welsite sporadically check chestanu – suni.s1512@gmail.com ki email chesthe – tondarga reply chesta.

  Lakshmi krupa unnake meeku yee puja cheyala anpsitaundi.

  God bless you with all you need.

  Sai ram

  Sunitha

 • Sunita Di too goood Pooja I HV completed 21 Fridays BT not have done udyapan want to udyapan BT not getting time from my busy scheduled really…..pls help me how to do udyapan? I had 21 Fridays den after I leave it only I want do udyapan of maaa lax I?

 • Sai Ram Harshada,
  Sorry for the late reply, was not in town till date.

  I am glad you liked it and completed 21 weeks!

  For Udyapan,
  One of the Friday that is convenient to you, do the puja as usual,
  Invite – 8 suhagans –
  Offer, prasad or meals as per your wish and then give them Kumkum(Sindoor), haldi(Turmeric), flower, four bangles, beetal leaves, beetal nuts, banana, Coconut, Vaibhava Lakshmi book. (This is what we give away to suhagans in southern part of India.

  May Goddess Lakshmi fulfill all your needs.

  Sunitha

 • HI,N HELLO OM SAIRAM THANK U VERY MUCH FOR THE PRECIOUS VRAT VIDHI MAA BLESS U.I M A FIRM BELEIVER OF MAA ADHISHKTHI N VRY STRONG FOLLOWER. UR ARTICLE IS REALLY WORTH. I WAS WAITING SINCE LAST 01 YEAR FOR THE EXACT VIDHI UT 02DAY I CAME IN CONTACT VTH UR ARTICLE N APPRECIATED. LORD MOTHER LISTENED TO ME.THNX 01 AGAIN . MAA BLESS US

 • Sai Ram Ravi Prakash,

  Thank so much, through the blessings of Goddess Lakshmi this was possible and my brother Venkat inspired me to work on this and has put up in this website.
  I am very Happy that you are Adi Shakti Devotee, May god bless you and your loved ones with endless Bhakti joy, happiness, prosperity, wealth:)

  Sunitha

 • I am doing vaibhava Lakshmi pooja in my office so I can give vaibhava Lakshmi book in temple after I finish my 7weeks pooja please help me I am confused

 • i am chanting mahalakshmi mantra 108 times for tat i have keep kalash or any other procedure to do Lakshmi pooja daily in my office

 • i am doing vaibhava Lakshmi pooja on Friday if i cont do on one Friday bcoz of mentors means i can continue on next Friday bcoz in vaibhava Lakshmi book they mentioned that one Friday we left out we have to continue from first .
  don’t know what to do waiting for your reply please reply me soon

 • OM SAI RAM

  Am new to this section. However I’ll be starting Vaibhava Lakshmi pooja this Friday onward. What I would like to know – I have read about this pooja in other websites and what they have to say is we have to keep fast for this, then only our wish will be fulfilled.
  But I agree with you that if we pray from our heart -God will listen.

  Though I have gone through your article. I am unmarried and I want to do this pooja for progression. The pooja method you have mentioned like ”kalshodaka ” ”akshata and water in argya patra ”, few things like this I was not able understand. Do I have to read the book ! while doing pooja…
  Somewhere I read we have to fast for 11 or 21 weeks till the time the wish is fulfilled. Its all little confusing.
  I appreciate if you could brief it in little more detail.

  Thanks for you time.

 • Hi Sunitha,

  Thank you so much for giving your time in responding to the women interested in Vaibhava Lakshmi pooja.
  I have planned for 8 weeks pooja and finished 7 weeks so far. On many posts, it said 7, 9, 11, 21 weeks. I come from Andhra south and i have believed 8 weeks for Ashta lakshmi 8 godesses. So, next week is my last one. My question here is i have 9 books and i invited 8 suhagans and 1 kanya for udyanapana. Is that fine? Can i invite more than 8 married women coz i feel odd not inviting couple of other friends but i do not have enough books for all of them. Is it sufficient i give 8 books to married women and rest just the tambulam? Please help me with this.

 • PIYUSH SRIVASTAVA

  MA LAXMI KI POOJA HAMESHA DIN MAI KARNI HOTI HAI . MA LAXMI KI POOJA KAR FRIDAY KO KARE KE BAD AGAR HAM HAR FRIDAY KO 5 BOOK MA VAIBHAV LAXMI KI DAN SWAROOP DETE HAI . TO MA LAXMI KRIPA BARSATI HAI.
  MA LAXMI HAMESHA HAR DIN KRIPA BARSATI RAHE YE MA LAXMI SE MERI BENTI HAI
  MA LAXMI DHAN KI DEVI HAI ,HAME KALASH KE SATH MA LAXMI KI POOJA KARNI HAI . MA LAXMI KRIPA KARTI JATI HAI . HAMESHA KUSHIYA BARSHATI RAHTI HAI.

  MA LAXMI KI JAI HO MA LAXMI KA ASHIRWAD SAB PAR BARASTA RAHE .MERE MA LAXMI SE YE CARAN JOR KAR BENTI HAI

  PIYUSH SRIVASTAVA

 • I am doing this vrat…tomrw is my 3rd Friday…jai jai dhan lakshmi mata….she is very kind and Helpful to her devotees…she will definitely fulfill our wishes…jai mata lakshmi

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.